Forord

Med den grønne omstilling og de mange milliardinvesteringer i Nordsøen og på land, står Esbjerg Kommune overfor endnu en stor erhvervssucces. Det giver spændende vækstperspektiver for bæredygtige erhverv. Dette fremtidsscenarie giver samtidig udfordringer i forhold til at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Derfor skal Esbjerg Kommune også vækste på befolkningssiden. Vi skal være flere borgere, og vi har potentialet til det.

Med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes ambitiøse mål om at være C02-neutral i 2030, vores uddannelsessatsning og strategien for oplevelses- og kulturbyen, er det ambitionen med Kommuneplanstrategi 2026-38, at vi både får erhvervsvækst, og har veluddannede borgere til at besætte stillingerne.

Når Esbjerg Kommune samtidig ønsker, at de høje mål og ambitioner skal indfries med synergi, merværdi, dialog og gode partnerskaber, sætter det store krav til omtanke, koordinering og planlægning. Krav som Kommuneplanstrategi 2026-38 tager fat i, og anviser en retning for.

Den fysiske planlægning handler om plads eller med et fagudtryk om arealforvaltning. Altså, at vi kritisk overvejer, hvordan vi sammen kan opnå en afbalanceret, gennemtænkt og bæredygtig brug af arealerne i kommunen, der er til gavn for samfundet som helhed. I det åbne land er der rift om arealer til landbrug, skovrejsning, vådområdeprojekter, anlæg med vedvarende energi med meget mere. Samtidig ønsker vi levedygtige og attraktive lokalsamfund og byer med kultur- og oplevelsesrige bymidter. Der er sammenhænge på kryds og tværs, og vi skal helst finde løsninger, hvor 1+1=3.

I Kommuneplanstrategi 2026-38 lægger vi derfor op til at gentænke byen, og den måde vi planlægger byen på, fordi det er en vigtig brik i arealudnyttelsen i kommunen. Det vil sige, at Kommuneplanstrategi 2026-38 fortsætter det fokus på koncentration og fortætning, som allerede blev sat med Planstrategi 2022-34.

Byrådet sætter med Kommuneplanstrategi 2026-38 det lange lys på for at få vækst til at gå op med bæredygtighed og CO2-neutralitet. Jeg håber, at du vil bruge lidt tid på at forholde dig til den retning, vi har sat, og lade os vide, hvad du mener.

God fornøjelse med læsningen. 

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester, Esbjerg Kommune

   Intro

Esbjerg Kommunes Vision 2025 er retningsgivende for Kommuneplanstrategi 2026-38 og for alle øvrige strategier, planer og politikker i Esbjerg Kommune. Det har derfor været væsentligt for Byrådet, at Kommuneplanstrategi 2026-38 bidrager til at opfylde de overordnede målsætninger i visionen.

I Kommuneplanstrategi 2026-38 har Byrådet valgt at sætte særligt fokus på fire temaer.

Klima og Bæredygtighed følger af målsætningen om CO2-neutralitet i 2030, vedtagelsen af DK2020 klimaplanen, stigende bæredygtighedskrav til byggeri og Esbjerg Kommunes øvrige intensive arbejde med klimatilpasning.

Oplevelser og kultur var givet efter beslutningen om, at oplevelser og kultur skal være løftestang for udvikling af Esbjerg by.

Unge og Uddannelse kommer af den uddannelsessatsning som Esbjerg Kommune har sat i værk for at få flere unge til at bosætte sig og studere i Esbjerg.

Erhverv og Udvikling er som tema en konsekvens af et dynamisk erhvervsliv under stadig udvikling og med nye krav til arealer og omgivelser.

Samlet set skal kommuneplanstrategien sikre plads til en bæredygtig udvikling af erhvervslivet og gode og trygge rum til det liv, som vi gerne vil tilbyde kommunens borgere.

   Verdensmål

FN’s verdensmål er fundamentet for Esbjerg Kommunes kommuneplanlægning. Verdensmålene sætter en dagsorden, der anerkender, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundet, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Kommuneplanlægningen rummer en stor vifte af sektorer og arealinteresser, der på forskellig vis bidrager til en lang række af FN’s verdensmål. De verdensmål, der især er fokus på i Kommuneplanstrategi 2026-38, er:

  • Sundhed og trivsel (mål 3)
  • Kvalitetsuddannelse (mål 4)
  • Bæredygtig energi (mål 7)
  • Anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8)
  • Industri, innovation og infrastruktur (mål 9)
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11)
  • Ansvarligt forbrug og produktion (mål 12)
  • Klimaindsats (mål 13)
  • Livet på land (mål 15)

Overordnede papirer for kommunens udvikling, som kommuneplanstrategien og Vision 2025, skal referere til verdensmålene for herved at kunne anvise, hvor og på hvilken måde Esbjerg Kommune bidrager til en mere bæredygtig udvikling på globalt plan.

   Lovgivning

Esbjerg Kommunes Byråd har udviklet og har ansvaret for kommuneplanstrategien. Kommuneplanstrategien indgår i den danske planlægning som det sted, hvor kommunen tænker strategisk og langsigtet indenfor de rammer, der er udstukket i landsplanlægningen. Kommuneplanstrategien bliver fulgt op af kommuneplanen, der lægger rammerne for lokalplanerne. Lokalplanerne er det mest konkrete plandokument.

Byrådet kan i kommuneplanstrategien pege på temaer, hvor der er behov for et særligt planlægningsmæssigt fokus i den efterfølgende kommuneplanlægning. De fire valgte temaer i Kommuneplanstrategi 2026-38 rækker ud i alle hjørner af kommunens virksomhed og anviser dermed også et behov for at kunne revidere en lang række af de sektororienterede dele af kommuneplanen i en god dialog med interessenter og fagforvaltninger i Esbjerg Kommune. Byrådet har på den baggrund besluttet at revidere kommuneplanen i sin helhed.

Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen. Disse oplysninger findes her: LINK